นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุ๊กกี้

นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุ๊กกี้

การที่ท่านกด/คลิกปุ่มตกลง บน pop-up ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ www.kohyaoyaivillage.com, ซึ่งมีข้อความลักษณะหรือทำนองว่า ท่านต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นดีๆ จากบริษัท ยาวไอแลนด์ วิลเลจ จำกัด ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) เนื่องจากการที่บริษัทจะส่งหรือแสดงข้อมูลข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นดีๆ ให้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์ได้นั้น บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) นั่นเอง

Cookie (คุกกี้) คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดย Cookie (คุกกี้) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ Cookie (คุกกี้) ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)

บริษัทจะใช้ Cookie (คุกกี้) เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของบริษัท เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ให้เก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)

จะทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และท่านจะสูญเสียโอกาสในการรับทราบข่าวสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีๆ จากทางบริษัท

ระยะเวลาในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)

 การเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าท่านตกลงอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บคุกกี้ที่ท่านไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของท่านได้

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้) จะถูกเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านที่ถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) จะได้รับการดูแลจากทางบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทจะเปิดเผยให้แก่พนักงานหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อโฆษณา ปรับแต่งเว็บไซต์ เท่านั้น

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
  2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และขอความยินยอมและจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ทั้งนี้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการเก็บ Cookie (คุกกี้) ได้ การที่ท่านลบหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลบหรือปฏิเสธคุกกี้ตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตาม Link ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม โปรดสอบถามทาง Call Center ของบริษัท